Noviko sp. z o.o.

21 czerwca 2018
Klauzula informacyjna RODO

 

Aby współpraca między firmami była możliwa, ich pracownicy muszą się ze sobą kontaktować. W tym celu przekazują sobie nawzajem dane osobowe. Dane te powinny być chronione. Przeczytaj, jak to robimy w Noviko.


 

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

kontrahentów spółki Noviko


 

Podstawą prawną przetwarzania państwa danych osobowych jest:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

- zwane dalej „RODO” lub „rozporządzeniem”

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem państwa danych osobowych jest:   Noviko Sp. z o.o.

                                                                                   59-300 Lubin, ul. Polna 24

                                                                                   tel/fax: 76 844 28 84

                                                                                   e-mail: noviko@noviko.pl

                                                                                   www.noviko.pl

 

Osobą reprezentującą administratora jest prezes zarządu Noviko.

Spółka nie powołuje inspektora ochrony danych osobowych

 

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1 pkt f) rozporządzenia. Z jego treści wynika, że "przetwarzanie jest zgodne z prawem wtedy, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora". Znajomość Państwa danych umożliwia nam współpracę handlową: wymianę informacji o produktach, uzgadnianie terminów dostaw, załatwianie reklamacji i prowadzenie rozliczeń finansowych. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość osiągania zysku z tej współpracy.

 

3. Rodzaje przetwarzanych danych 

Przetwarzamy wyłącznie dane zwykłe i potrzebne do współpracy, takie jak:

► imię i nazwisko,

► stanowisko służbowe

► numer telefonu i adres e-mail,

► inne dane, dobrowolnie i świadomie przekazane przez każdego z Państwa

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych (tzw. danych wrażliwych).

 

4. Żródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe uzyskujemy od Waszej firmy lub bezpośrednio od każdego z Państwa. Trafiają do nas w otrzymywanej od Państwa korespondencji papierowej i mailowej, występują w dokumentach takich jak zamówienia czy faktury. Żródłem pochodzenia danych mogą być rozmowy telefoniczne i spotkania biznesowe. Czasem korzystamy z oficjalnej, publicznie dostępnej Waszej strony internetowej.

 

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe trafiają bezpośrednio do:

► upoważnionych pracowników Noviko

► biura rachunkowego prowadzącego naszą księgowość

► firmy informatycznej zarządzającej oprogramowaniem internetowej platformy handlowej

W razie potrzeby dane mogą być przekazywane także innym podmiotom, to jest:

► instytucjom upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa

► centrali i spółkom sieci Kompania Biurowa, której jesteśmy członkiem

► nnym odbiorcom, gdy jest to niezbędne do realizacji konkretnego celu (np. kierowcom, kurierom)

Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane dopóki będzie Pani/Pan pracownikiem swojej obecnej firmy. Jeżeli podstawą współpracy naszych firm jest umowa, wówczas dane mogą być przetwarzane do zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń jednej ze stron (w przypadku przedsiębiorców ten okres wynosi nie dłużej niż 3 lata, w zależności od rodzaju umowy). Wiążące są przepisy Ustawy o rachunkowości, które nakazują przechowywanie dokumentów księgowych przez co najmniej 5 lat.

 

7. Prawo dostępu do danych

Każdy z Państwa ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz, w uzasadnionych przypadkach, możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego podmiotu. Dane mogą być udostępnione w siedzibie spółki Noviko. Ponadto można zwrócić się do nas z wnioskiem o sporządzenie i przekazanie kopii.

 

8. Prawo wniesienia skargi

W uzasadnionych przypadkach przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Noviko nie stosuje profilowania. Określenie to oznacza zautomatyzowany proces przetwarzania danych, mający na celu ocenę osób pod kątem ich przewidywanych zachowań.

Noviko nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

10. Wymóg podania danych

Przetwarzanie wymienionych wcześniej danych osobowych do celów związanych ze współpracą handlową nie wymaga Państwa zgody. Podanie tych danych jest obowiązkiem, który wynika z treści punktu 2 niniejszej klauzuli.

 

11. Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli uzyskamy dane, których przetwarzanie wymaga zgody i taką zgodę otrzymamy, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Potem dane osobowe nie będą już przez nas przetwarzane.

 


 

 

Administrator danych osobowych:  Ryszard Staciukiewicz
                                                        prezes zarządu Noviko Sp. z o.o.